Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Μεγάλο παιχνίδι, μικροί παίκτες

ΤΡΙΤΗ, 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

thumb
Όπου ακούς πολλά κεράσια,  κράτα και μικρό καλάθι, λέει  ο λαός και αυτή η παροιμία ταιριάζει απόλυτα στην περί­πτωση των ενδιαφερομένων για έρευ­νες πετρελαίου στη Δυτική Ελλάδα. 
Τη Δευτέρα έληξε η προθεσμία για τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αρμόδιο υπουργείο, με νέες τυμπα­νοκρουσίες, ανακοίνωσε το «τεράστιο ενδιαφέρον» από «μεγάλους ξένους ομίλους» σχετικά με τις τρεις περιοχές (Γιάννενα, Πατραϊκός Κόλπος, Κατάκολο), στο πλαίσιο της «ανοικτής διαδικασίας» (open doors ), που βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Μόνο που με μια πιο προσεκτική εξέ­ταση των «μνηστήρων» θα δούμε ότι απουσιάζουν τα ηχηρά ονόματα, που ακούστηκαν στο παρελθόν, μέσω φημών και «έγκυρων» πληροφοριών, πως έχουν επιδείξει ενδιαφέρον.
Για παράδειγμα, δεν εμφανίστηκαν οι Νορβηγοί της Statoil, ούτε Ρώσοι από τις ουκ ολίγες κρατικές εταιρείες. Επίσης, στον σχετικό κατάλογο των ενδιαφερομένων δεν υπάρχει κανένας από τους κολοσσούς της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, είτε αμερικανικών συμφερόντων είτε ευρωπαϊκών.
Αντίθετα, οι πιο σημαντικές υποψη­φιότητες προέρχονται από την ελληνι­κή αγορά: Τα Ελληνικά Πετρέλαια με τους συνεταίρους τους ενδιαφέρονται για δύο περιοχές και ο διαχειριστής του Πρίνου για όλες! 
Ακόμη και το μεγάλο όνομα, όπως παρουσιάστηκε από το αρμόδιο υπουρ­γείο, η αμερικανική Schlumberger, η οποία είναι όντως μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον χώρο των υπηρεσιών και των εργασιών για έρευνα και εκμε­τάλλευση υδρογονανθράκων, εμφα­νίζεται σε κοινοπραξία με άλλες εται­ρείες ως «strategic technical partner», δηλαδή ως «τεχνικός συνεργάτης». Με άλλα λόγια, θα είναι ο βασικός τεχνικός σύμβουλος του κοινοπρακτικού σχήμα­τος κι ενδεχομένως με αυτήν την ιδιό­τητα να μην επενδύσει χρήματα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα να πληρωθεί για την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει. 
Εν ολίγοις, οι πρώτοι πανηγυρισμοί, οι νέες κορώνες και οι νέες υποσχέσεις που ακούστηκαν από τα πιο επίσημα χείλη δεν έχουν και τόσο μεγάλη βάση! 
Άλλωστε, όπως έλεγαν στο «Π» στελέχη του ενεργειακού τομέα από το εξωτερικό, με μεγάλη εμπειρία σε ανά­λογες επενδύσεις, ο αριθμός των αιτημάτων για την κάθε μία από τις περιοχές είναι εξαιρετικά μικρός. Σε άλλες περι­πτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρη­ματίες ή κοινοπραξίες είναι περισσότε­ροι από πέντε, ίσως και από μία δεκάδα, ώστε στο επόμενο στάδιο, οπότε θα γί­νει και το… ξεσκαρτάρισμα, να απομεί­νουν οι πιο αξιόπιστοι. 
Με βάση αυτήν τη λογική, οι τέσσερις προτάσεις για τα Γιάννενα και οι δύο για κάθε μία από τον Πατραϊκό και το Κατάκολο θεωρούνται λίγες. Πόσο «αδύ­ναμες» είναι, μένει να αποδειχθεί στο τέλος του διαγωνισμού, όταν θα έχου­με και τα αποτελέσματα αυτής της δια­δικασίας. 
Πού είναι οι «μεγάλοι»; 
Πάντως, έχει ιδιαίτερη σημασία να εξετάσουμε τα στοιχεία για κάθε μία από τις εταιρείες που έθεσαν υποψηφι­ότητα στον διαγωνισμό, ώστε να κατα­λάβουμε και το βάθος (ή και το βάρος) των προτάσεων που θα καταθέσουν στο επόμενο στάδιο.
 Τα Ελληνικά Πετρέλαια ενδιαφέρο­νται για τις περιοχές των Ιωαννίνων και του Πατραϊκού Κόλπου. Κατεβαί­νουν στον διαγωνισμό σε κοινοπρα­κτικό σχήμα με την ιταλική Edison -διαθέτει δεκάδες συμμετοχές σε ανά­λογα έργα - και τη βρετανική Melrose Resources. Με τους Ιταλούς, τα ΕΛ.ΠΕ. έχουν ήδη συμπράξει στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελληνική αγορά, μέσω της κοινο­πραξίας Elpedison. Οι Βρετανοί εξει­δικεύονται κυρίως στην έρευνα υδρο­γονανθράκων, θεωρούνται σοβαροί και αξιόπιστοι συνεταίροι, ενώ είχαν συνεργαστεί με τον ελληνικό όμιλο στην Αίγυπτο. Στην κοινοπραξία, τη διαχείριση αναλαμβάνουν τα ΕΛ.ΠΕ., ενώ και οι τρεις συνεργάτες διαθέ­τουν ίδιο ποσοστό (33,33%). 
Η δεύτερη ελληνική παρουσία στους διαγωνισμούς, και μάλιστα με ενδιαφέρον για τις τρεις περιοχές, είναι η Energean Oil and Gas, η εταιρεία που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του Πρί­νου, με επικεφαλής τον επιχειρηματία Μαθιό Ρήγα. 
Για τα Γιάννενα, συνεργάζεται με την καναδική Petra Petroleum , ενώ στον Πατραϊκό και στο Κατάκολο κατεβαί­νει στον διαγωνισμό σε συνεργασία με την Trajan Oil and Gas Limited , που έχει έδρα στο Λονδίνο, (ιδρύθηκε το 2010). 
Και στις τρεις περιοχές, τεχνικός σύμ­βουλος της κοινοπραξίας, με επικεφα­λής την Energean Oil and Gas , είναι η Schlumberger. 
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, κανείς δεν θα μπορούσε να τις ονομάσει «μεγάλες» ή «κολοσσούς». Συγκεκριμένα, για την περιοχή των Ιωαννίνων ενδιαφέρθηκε η καναδική Arctic Hunter Energy Inc ., σε συνεργασία με την άγνωστη K.O. Enterprises Inc. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εταιρεία Chariot Oi l and Gas Limited , που εμφα­νίστηκε να διεκδικεί την άδεια για έρευ­νες στα Γιάννενα. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας είναι στο Λονδίνο και η κύρια δραστηριότητά της βρίσκεται στη Ναμίμπια και τη Μαυριτανία, όπου, με βάση τις πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ίδιας της εταιρείας, εκμεταλ­λεύεται κοιτάσματα, τα οποία εκτιμάται πως διαθέτουν 19 δισ. βαρέλια πετρε­λαίου. 
Συνιδρυτής και πρόεδρος της εταιρεί­ας είναι ο Ελληνοκύπριος Άδωνις Πουρούλης, ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους «διαμαντάδες» στην Αφρική, καθώς η εταιρεία του Petra Diamonds θεωρείται η δεύτερη με­γαλύτερη ιδιωτική εταιρεία εξόρυξης πολύτιμων λίθων. Τώρα, κατά πόσο σχετίζεται η εξόρυξη διαμαντιών με εκείνη του πετρελαίου, είναι ένα ερώτημα… 
Τέλος, για το Κατάκολο ενδιαφέρθη­κε και μία παντελώς άγνωστη εταιρεία, η Grekoil Energy Ventures LTD . Το όνο­μά της παραπέμπει σε εταιρεία ή κοινοπραξία που δημιουργήθηκε για να λά­βει μέρος στον διαγωνισμό, αλλά χωρίς κανείς να γνωρίζει τους πραγματικούς μετόχους και τους εκπροσώπους της.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα το «Π», οι πιο αξιόλογες και οι πιο σοβαρές υποψηφι­ότητες είναι εκείνες των οποίων επικεφαλής είναι οι δύο ελληνικές επιχειρή­σεις.
Ωστόσο, ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι στο Κατάκολο το ενδιαφέ­ρον ήταν μειωμένο, αν και πριν από λίγο καιρό αρμόδιοι και αναρμόδιοι έλεγαν πως τα αρχικά επιστημονικά στοιχεία έδειχναν με μεγαλύτερη βεβαιότητα (σε σχέση με άλλες περιοχές) την ύπαρ­ξη πετρελαίου. 
Τέλος, να σημειώσουμε ένα ακόμη… φάουλ του αρμόδιου υπουργείου: Επιχείρησε να συγκρίνει τον τρέχοντα δια­γωνισμό με εκείνον που έγινε το 1996, δηλαδή πριν από 16 ολόκληρα χρόνια, και είχε κηρυχθεί άγονος, καθώς κα­μία εταιρεία δεν είχε εκδηλώσει ενδια­φέρον. Αλήθεια, πόσο πιθανό είναι να υπάρξει ανάδοχος στους διαγωνισμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη; Εδώ είμαστε για να το καταγράψουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου