Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ‏ ; BINTEOὍταν εἶδα τὸ παρακάτω ταινιάκι χαμογέλασα.
Ὄχι διότι δὲν ἐμπεριέχει κάποιες ἀλήθειες, ἀλλὰ διότι δὲν ἔχει νόημα, νὰ προλογίζουμε αὐτὸν τὸν πόλεμο.

Κατ’ ἀρχὰς νὰ ξεκαθαρίσω κάτι.
Οἱ πιθανότητες νὰ συμβοῦν τὰ γεγονότα ὅπως περιγράφονται στὸ παρακάτω ταινιάκι εἶναι πάρα πολλές. Ἴσως ὄχι σὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειές του, ἀλλὰ σίγουρα πάρα πολλές.
Ὄχι διότι ὁ πλανήτης παλάβωσε, ἀλλὰ διότι τὸν πλανήτη τὸν κυβερνοῦν, ἐπιφανειακῶς τοὐλάχιστον, παρανοϊκοί.
Σαφῶς καὶ θέλουν τὸν ἀποπληθυσμό μας. Σαφῶς καὶ τὸ ἐπιδιώκουν μὲ ὅλα τὰ μέσα, εἶτε μὲ τὴν ἐξάπλωσιν ἀσθενειῶν, εἶτε μὲ φάρμακα ποὺ ὄχι μόνον δὲν θεραπεύουν, ἀλλὰ αὐξάνουν τὶς παθήσεις, εἶτε μὲ τὸν δηλητηριασμὸ τῆς τροφῆς, τοῦ ἀέρα μας καὶ τοῦ νεροῦ μας…
Μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο μᾶς ἐπιτίθενται. Αὐτό, εὐτυχῶς, ἄρχισε νὰ τὸ βλέπῃ καὶ ἡ …κουτσὴ Μαρία.
Τὸ ἐὰν ἡ …κουτσὴ Μαρία τὸ τοποθετῇ στὴν βάσι ποὺ πρέπει, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλο ζήτημα.
Βαλλόμεθα πανταχόθεν.
Φαινόμαστε, ἰδίως στὰ δικά μας μάτια, ἀδύναμοι νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ ἀποτινάξουμε τοὺς διαδοχικοὺς ζυγούς…
Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι… Ἁπλῶς δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεών μας.Κρατῆστε λοιπὸν τὴν πληροφορία ποὺ μεταφέρει αὐτὸ τὸ ταινιάκι.
Εἴπαμε, δὲν ἔχουν σημασία οἱ ἐπὶ μέρους λεπτομέρειες, ἀλλὰ ὁ γενικότερος στόχος.
Ἴσως νὰ εἶναι σενάρια…
Ἴσως κι ὄχι ἐν τελῶς…
Πάντως, λογικὰ ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε, σαφῶς κι ὅλα αὐτὰ ἔχουν βάσεις ἀληθείας.
Φιλονόη.
Σημειώσεις
Ἡ τουρκικὴ οἰκονομία φαίνεται νὰ ἀνθῇ, ἤ τοὐλάχιστον νὰ ἀντιμετωπίζῃ τὰ ὅποια προβλήματά της κάπως ὑγιῶς. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει τίποτα. Ἔχει πολλὰ μέτωπα ἀνοικτά. Ἔχει μέτωπα μὲ τοὺς Κούρδους, μὲ τοὺς Ἁρμενίους, μὲ τοὺς Ῥώσσους… Τώρα τραβᾶ νὰ ἀνοίξῃ μὲ τὴν Συρία, μὲ τὸ Ἰράκ, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Εὐρώπη. (Μόλις τώρα δέν ὁμολόγησαν πώς δέν θέλουν πλέον νά εἰσαχθοῦν στήν Εύρωπαϊκή Ἔνωσιν;)
Ἡ Ῥωσσία «φλερτάρει» μὲ τὴν Οὐκρανία ἐδῶ καὶ πάρα πολλὲς δεκαετίες. Κατάφερε νὰ τὴν κρατήσῃ δεμένη στὸ ἅρμα της, γιὰ ἑβδομήντα χρόνια, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἀναγνωρίζει στὴν Οὐκρανία δικαίωμα αὐτοδιαχειρίσεως. Ἄλλως τέ, οἱ Ἀμερικανοί, πρὸ κειμένου νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχο στὴν Ῥωσσία, ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἁλώσει τὴν χώρα καὶ τὶς δομές της. Συνεπῶς ἡ Οὐκρανία παραμένει στόχος, διότι ὁ Ῥῶσσος, γιὰ νὰ ἀνοιχθῇ, πρέπει νὰ κλείσῃ, κατ’ αὐτὸν πάντα, «λογαριασμούς». Τοὐλάχιστον ἔντεκα ἐκατομμύρια (11.000.000) Οὐκρανοὶ ἔχουν δολοφονηθῇ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς σοβιετικῆς καταδυναστεύσεως. (Κατ’ ἄλλους περισσότεροι ἀπὸ δώδεκα ἐκατομμύρια… -12.000.000-) Σήμερα ἡ Οὐκρανία τυγχάνει στὴν σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν ΗΠΑ.
Ἡ χερσόνησσος τοῦ Σουὲζ γιὰ τὴν ὥρα ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους, ἄν καὶ τὸ καθεστῶς «παίζει» διότι οὐσιαστικῶς μέσῳ τῆς χερσονήσσου ἐφοδιάζει ἡ Αἴγυπτος τοῦς Παλαιστινίους. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὅλες οἱ προσπάθειες ἀποκλεισμοῦ τῶν Παλαιστινίων ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους δὲν ἐπιτυγχάνουν. Ἀλλὰ θεωρῶ δεδομένον πὼς θὰ παίξῃ κάποιον ῥόλο στὰ ἐπερχόμενα γεγονότα, διότι ἀπὸ τώρα ξεκίνησαν τὶς προπαρασκευὲς γιὰ τὸ «θεατράκι» τους.
Εἶχα τὴν ἐντύπωσιν πὼς τὸ θέατρον τοῦ τρίτου παγκοσμίου πολέμου θὰ παίξῃ κατὰ κύριον λόγο στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ δυνάμεις στρατιωτικὲς ὅμως ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες τοῦ πλανήτου. Σὲ αὐτὸ τὸ ταινιάκι ὅμως τὸ θέατρον τοῦ πολέμου «μεταφέρεται» σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη. Ἐπίσης θέτουν τὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς τῶν ἐμπλοκῶν, βάσει τῶν παραπάνω σεναρίων. Δυσπιστῶ. Δὲν γνωρίζω τὸ πῶς, τὸ πότε, τὸ ποιός, ἀλλὰ κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς θὰ ἐμπλακοῦμε καὶ μάλλιστα ἐντόνως.
Ἡ Κίνα ναί, παραμένει στόχος τῶν ΗΠΑ, τῆς Εὐρώπης καὶ γενικότερα τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡ Ἰαπωνία ἤδη προετοιμάζεται. Ἡ Αὐστραλία ἐπίσης. (Προσφάτως δέν ἀγόρασε δύο ὑποβρύχια;)
Ἡ Εὑρώπη ἐπίσης προετοιμάζεται, (ξύνει τὰ νύχια της γιὰ τὴν ἀκρίβεια) κλείνοντας τοὺς «λογαριασμούς» της, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουν τὰ «χέρια της» ἐλεύθερα. (Ἄς θυμηθοῦμε τὶς πρόσφατες ἐπιθέσεις στὸ Μαλί, ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Γερμανία. Ἤ τὴν ἀγορὰ ὑποβρυχίου ἐκ μέρους τῆς Ἰταλίας, τώρα, ἐν μέσῳ κατηφόρας πρὸς τὶς ἀγκάλες τοῦ ΔΝΤ!!!)
Ἡ ἐμπλοκὴ ὅλων τῶν χωρῶν θὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίπονος καὶ θὰ τραβήξῃ σὲ μάκρος πολλὲς διαδικασίες. Τὸ πῶς θὰ τελειώσῃ ὅλο αὐτό, δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει μόνον πὼς θὰ ἀλλάξῃ πάρα πολλὲς ἰσορροπίες.
Πάντως, κατὰ βάθος πιστεύω πὼς θὰ κερδίσῃ τὸν πρῶτο γύρο τὸ ΝΑΤΟ καὶ οἱ σύμμαχοί του. Τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ ζήσουμε…
Βέβαια, γιὰ νὰ λέμε καὶ τὶς ἄλλες ἀλήθειες, τελικῶς αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπικρατήσῃ δὲν εἶναι κάποιος ἀπὸ ὅλους αὐτούς, ἀλλὰ ὁ Ἕλλην… Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἄλλο σενάριον, ἄλλης, μεγάλης …ἐπιστημονικῆς φαντασίας.

Γιὰ τὴν ὥρα ὀφείλουμε νὰ προετοιμαστοῦμε κατὰ τὸν καλλίτερον δυνατὸν τρόπο. Νὰ δομήσουμε μέρος τῆς αὐταρκείας μας. Ἤδη οἱ σάλπιγγες ἠχοῦν…. Κάποιοι τὶς ἀκοῦν. Ἀλλά πόσοι; 

Πούλησαν στην Τουρκία νησί! – Κρύβονται για να μην το ανακοινώσουν « www.olympia.gr


Αναρτήθηκε από τον/την arch στο Φεβρουαρίου 2, 2013
Διαστάσεις μείζονος εθνικού σκανδάλου λαμβάνει το ξεπούλημα σε Τούρκους επιχειρηματίες οι οποίοι συνηθέστατα είναι “το μακρύ χέρι της ΜΙΤ”, (αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι ίδιοι οι Τούρκοι που διαφημίζουν στη χώρα τους τα “θετικά” των τουρκικών επενδύσεων στο εξωτερικό) με πιο πρόσφατο “επίτευγμα” τη αγορά νησιού από Τούρκο επιχειρηματία! Ναι, αυτό που διαβάσατε είναι αληθινό: Πούλησαν σε Τούρκο ελληνικό νησί!
Και το ερώτημα είναι πιο νησί; Αν και αυτό μικρή σημασία έχει, εν τούτοις αν το νησί βρίσκεται στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο επάνω στις γραμμές περιπολίας των τουρκικών υποβρυχίων που προέρχονται από την βάση που διατηρούν στην Αλβανία είναι ζήτημσ κρίσιμο…
Και ποιος ενέκρινε την πώληση του νησιού; Μήπως πρέπει να ενημερωθούν στο υπουργείο Τουρισμού ότι υπάρχουν και ειδικά δικαστήρια, αλλά και στρατοδικεία που θα πρέπει να λογοδτήσουν αν κάτι πάει στραβά για τα ελληνικά συμφέροντα στα ελληνοτουρκικά και κριθεί ότι π.χ. η τουρκική ιδιοκτησία στην μαρίνα της Μυτιλήνης έπαιξε πρακτόρικο ρόλο σε ένα “θερμό” επεισόδιο;
Έτσι, μετά το εξευτελιστικό ξεπούλημα των ελληνικών μαρίνων στον μεγάλο τουρκικό επιχειρηματικό όμιλο, Doğus Grubu, τώρα, δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Türkiye, ένα μεγιστάνας, αναφέρει ότιπρόεδρος γνωστής τουρκικής λέσχης, αγόρασε πρόσφατα και για πρώτη φορά ένα ελληνικό νησί για να το μετατρέψει, όπως υποστήριξε, σε τουριστικό παράδεισο, φυσικά με όλα τα οικονομικά οφέλη να πηγαίνουν κατ’ ευθείαν στην Τουρκία.
Το νέο αυτό σκάνδαλο παίρνει μεγάλες διαστάσεις καθώς, όπως αναφέρουν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες από την Άγκυρα, η πώληση αυτού του νησιού είναι η αρχή και νέων πωλήσεων ελληνικών νησιώτικων εκτάσεων στους Τούρκους .
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι Έλληνες αναγνώρισαν πως οι Τούρκοι είναι οι καλύτεροι πελάτες στις μεγάλες ευκαιρίες που εμφανίζονται συνεχώς στην ελληνική αγορά.
Ο ίδιος ο Έλληνας πρόεδρος της Eurοpean Travel Tours, (το ευρωπαϊκό τους μάρανε), Παύλος Σωτηρίου, δήλωσε χαρακτηριστικά στους Τούρκους ότι “Eνώ υπάρχουν περί τις δέκα ξένες εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για αγορά νησιώτικης γης στην Ελλάδα, (καθώς όλα πλέον ξεπουλιούνται σε τιμή ευκαιρίας από την προδοτική κλίκα που μας κυβερνά), οι Τούρκοι φέροντα σαν οι πιο σοβαροί πελάτες και για τον λόγο αυτό προτιμούνται από την ελληνική κυβέρνηση και πληρώνουν όσο-όσο”!
Η διευθύντρια του Eurοpean Travel Tours, Κατερίνα Πάλα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι Τούρκοι επιχειρηματίες είναι οι πιο σοβαροί πελάτες για αγορά ελληνικής τουριστικής γης και μάλιστα, όπως αποκάλυψε, οι Τούρκοι επιχειρηματίες που ήδη δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού έχουν ήδη ανοίξει επιχειρήσεις τουρκικών συμφερόντων σε… 12 ελληνικά νησιά.
Στην ερώτηση ποιος είναι ο περίφημος Τούρκος μεγιστάνας που πρώτος αγόρασε ελληνική νησιώτικη γη, η Κ.Πάλα δεν αποκάλυψε το συγκριμένο όνομα του προφανώς για ευνόητους λόγους.
Το ζήτημα είναι ποιο ελληνικό νησί αγόρασαν οι Τούρκοι; Όπως είχε αποκαλύψει το defencenet.gr στις 21/01/2013 αγγελία πώλησης που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα privateislandsonline.comέφερε να πωλούνται οι οι νησίδες Τοκμάκια στα ανοικτά του Μανταμάδου της Λέσβου, πολύ κοντά στην μικρασιατική ακτή με τιμή εκκίνησης τα 4.000.000 ευρώ.
Λεπτομέρεια: Οι βραχονησίδες όπως φαίνεται και στο χάρτη βρίσκονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας απέναντι από την Β.Α ακτή της Λέσβου. Ελέγχουν το δίαυλο του νησιού με την μικρασιατική ακτή και κατά συνέπεια αποτελούν έδαφος υψηλού στρατηγικού ενδιαφέροντος.
Γράφαμε τότε ότι: “Προφανώς κάποιοι κύκλοι επεξεργάζονται την ανάδειξη και ενδεχομένως τον εποικισμό των βραχονησίδων του Ανατολικού Αιγαίου, με απώτερο στόχο την μείωση της ελληνικής κυριαρχίας καθώς σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο: “Σε ένα νησί αναγνωρίζεται υφαλοκρηπίδα μόνον όταν στο έδαφός του ασκείται έστω και μικρή οικονομική δραστηριότητα”.
Μέχρι σήμερα, τα νησάκια ενοικιάζονταν από τους ιδιοκτήτες τους, σε βοσκούς. Βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τις ακτές της Λέσβου ενοικιάζονταν από τους ιδιοκτήτες τους σε βοσκούς. Η ομορφιά τους, αφήνει τους επισκέπτες άφωνους.
Πρόκειται για  ομάδα μικρών νησιών ανατολικά της Λέσβου στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη κτηνοτροφία, το ψάρεμα και τον τουρισμό. Χαρακτηρίζονται από απόκρημνες και βραχώδεις ακτές).
Συγκεκριμένα πρόκειται για περισσότερα  από 1,900 στρ. της περιοχής που καλύπτονται από τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ΝΗΣIΔΕΣ ΛΕΣΒΟΥ (ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΤΟΜΑΡΟΝΗΣIΩΝ, ΚIΔΩΝΑΣ, ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΓΛΑΡΟΝΗΣI, ΚΛΠ.).
Οι νησίδες Τοκμάκια πρωταγωνιστούσαν σε συγκεκριμένο σχέδιο για την αξιοποίηση πολλών βραχονησίδων του Αιγαίου στα μέσα της δεκαετίας του 90’.
Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 1995 η ελληνική κυβέρνηση μελετούσε ένα πρόγραμμα εποικισμού μικρονησίδων με κρατική επιδότηση. Ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα αποσκοπούσε στην ανάπτυξη μιας μορφής αγροτικού τουρισμού.
Και να πούμε και κάτι άλλο:Είναι γεγονος ότι με νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου, εξαιρέθηκε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και πιο συγκεκριμένα το ΓΕΝ από την κατάθεση γνωμοτότησης, η οποία μπορούσε να μπλοκάρει τέτοιου είδους πωλήσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ή το ΓΕΝ ή το ΓΕΕΘΑ πρέπει να παρακολουθούν άπραγοι αυτό που συμβαίνει στην χώρα και να μην θέτουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας…
defencenet.gr

Οι «γκρίζες ζώνες» των Ιμίων | αἰέν ἀριστεύειν

Ἀναρτήθηκε στὶς  ἀπὸ τὸν/τὴν 

Θα τελειώσουμε παραθέτοντας στοιχεία για τις παρενέργειες των τραγικών κυβερνητικών χειρισμών,για τις οποίες η τότε κυβέρνηση είχε και το θράσος να πανηγυρίζει επί μήνες (!), ενώ τα δημοσιογραφικά της ντόπερμαν είχαν εξαπολύσει μια απίστευτης έκτασης καθεστωτική προπαγάνδα φιλοτέχνησης του προφίλ του «υπεύθυνου και ψύχραιμου πρωθυπουργού», με δημοσιεύματα, εκπομπές, με κάθε τρόπο παραπληροφόρησης, απόκρυψης στοιχείων, κατευθυνόμενης «ενημέρωσης». Το είχαν άλλωστε ανάγκη τα αφεντικά τους, έπρεπε επομένως με κάθε τρόπο να διασωθεί ο ολίγιστος και μοιραίος…
Λίγες μέρες λοιπόν μετά τη μοιραία νύχτα της 30ης προς την 31η Ιανουαρίου 1996, συγκεκριμένα την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου ο υπουργός Εξωτερικών Θ. Πάγκαλος δέχτηκε ένα περίεργο τηλεφώνημα απ’ τον Ρ. Χόλμπρουκ.
Ο αμερικανός υπουργός εξέφρασε στον Πάγκαλο τη δυσφορία του επειδή, όπως του είπε, στην περιοχή των Ιμίων η ελληνική ναυτική παρουσία «είναι μεγαλύτερη των όσων έχουν συμφωνηθεί και αυτό δεν συμβάλλει στην εκτόνωση της κρίσης»!
Ο Πάγκαλος τον ρώτησε για ποια συμφωνία κάνει λόγο, αλλά ο Χόλμπρουκ επιμένει χωρίς άλλες λεπτομέρειες…
Ο Πάγκαλος αμέσως τηλεφώνησε στον υπουργό Άμυνας Γερ. Αρσένη και τον ενημέρωσε.
Ταυτόχρονα με φωνή γεμάτη οργή του επεσήμανε, ότι «εγώ δεν γνωρίζω καμία συμφωνία, να το ξέρεις»!
Ο Αρσένης του απάντησε ότι ούτε ο ίδιος είναι ενήμερος για οποιαδήποτε συμφωνία και του τόνισε, ότι οι ναυτικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να παραμένουν στην περιοχή. Εξέφρασε ακόμα την εκτίμηση, ότι αν υπάρχει συμφωνία, αυτό σημαίνει ότι η περιοχή των Ιμίων έχει γίνει «γκρίζα ζώνη»!
Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε, ότι ενώ ο Γερ. Αρσένηςεπιβεβαιώνει αυτή την τηλεφωνική συνομιλία, ο Θ. Πάγκαλος την αρνείται…
Εδώ το ερώτημα που αυτόματα τίθεται είναι το εξής:
Αν Αρσένης και Πάγκαλος δεν γνώριζαν για οποιαδήποτε συμφωνία απαγκίστρωσης ελληνικών δυνάμεων απ’ την περιοχή, τότε ποιος την έκανε τη συμφωνία;
Ο μόνος που απομένει είναι ο Σημίτης…
Και αξίζει να προσθέσουμε και το εξής:
• Σε σύνοδο της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ το Μάρτη του ’96 ο Γερ. Αρσένης κάλεσε τον Κ. Σημίτη να διευκρινίσει, αν εκείνη τη μοιραία νύχτα της κρίσης έκανε κάποια συμφωνία με τον Κλίντον αφήνοντας υπαινιγμό ότι «κάτι θα πρέπει να υπάρχει. Ο Σημίτης δεν απάντησε. Έβαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημ. Ρέππα να δηλώσει, ότι δεν έχει γίνει τίποτα που να μην είναι γνωστό…
«No troops, no flags, no vessels»!
Τώρα θα παραθέσουμε ένα άλλο ντοκουμέντο.
Λίγες μέρες μετά την κρίση στελέχη της ελληνικής ομογένειας στις ΗΠΑ επισκέφθηκαν το Λευκό Οίκο, με σκοπό να προβάλλουν τις θέσεις της Ελλάδας και να ζητήσουν απ’ τον Πρόεδρο Κλίντον (οι περισσότεροι τον είχαν στηρίξει προεκλογικά…) να μεσολαβήσει ώστε να αναχαιτιστεί η επιθετικότητα της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας και γενικά να αποκατασταθούν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο.
Έγινε διάλογος πλούσιος. Σε ορισμένες στιγμές και έντονος, αφού οι ομογενείς εξέφρασαν και τη διαμαρτυρία τους για τις «ίσες αποστάσεις» που τηρεί η Ουάσιγκτον μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παρά το γεγονός, όπως επεσήμαναν, ότι η Τουρκία είναι επιτιθέμενη και εγείρει διεκδικήσεις σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Η κάθε πλευρά είχε –και είπε- τις θέσεις και απόψεις της.
Προσέξτε όμως.
Οι αμερικανοί αξιωματούχοι έδωσαν στα στελέχη της ελληνικής ομογένειας και ένα non paper με τις θέσεις της αμερικανικής πλευράς και με την εξιστόρηση των γεγονότων των προηγούμενων κρίσιμων ημερών που παρολίγο να οδηγήσουν ακόμα και σε ελληνοτουρκικό πόλεμο, καθώς και του περιεχομένου της διαμεσολάβησης της Ουάσιγκτον.
Σε ένα –κρισιμότατο- σημείο το non paper περιείχε και τα εξής:
• «Through back and forth discussions, both in political and military channels, we are able to convince them to remove all their troops, flags and vessels from the area»!
Δηλαδή:
• «Ύστερα από αλλεπάλληλες συζητήσεις και με τις δυο πλευρές, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, μπορέσαμε να τους πείσουμε να αποσύρουν όλα τους τα στρατεύματα, σημαίες και πλοία απ’ την περιοχή»!
Ήταν δηλαδή αυτό ακριβώς που –σύμφωνα με την αμερικάνικη πλευρά- είχε συμφωνηθεί τη νύχτα της 30ηςπρος την 31η Ιανουαρίου!
Ήταν αυτό που είχε επικαλεστεί ο Χόλμπρουκ στον Πάγκαλο, όταν του διαμαρτυρήθηκε!
Ήταν αυτό το ντοκουμέντο της ντροπής, για τα όσα εν κρυπτώ συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν τότε!
Ήταν αυτό που με… οργή διέψευδε ο Σημίτης!
Ήταν ακριβώς η Κερκόπορτα που άνοιξε στο Αιγαίο και οδηγούσε σε γκρίζες ζώνες!
Ο Σαμαράς πληροφορήθηκε!
Λίγες βδομάδες μετά την κρίση και τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, στελέχη της ομογένειας (αναφέρουμε ενδεικτικά τους κ.κ. Άθενς και Μανάτο) επισκέφθηκαν την Ελλάδα.
Και ενημέρωσαν για το non paper και το αίσχιστο περιεχόμενο του ορισμένα μέλη της κυβέρνησης (ναι, φτάσαμε στο σημείο να ενημερώνονται Έλληνες υπουργοί όχι απ’ τον πρωθυπουργό τους, αλλά από Έλληνες ομογενείς στις ΗΠΑ!).
Ενημέρωσαν επίσης και κάποια στελέχη της αντιπολίτευσης.
Μεταξύ αυτών και το σημερινό πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά!
Ολοκληρώνοντας αυτή τη μικρή επετειακή αφήγηση, με στόχο την αφύπνιση της ιστορικής μνήμης, ένα μόνο ερώτημα:
• Πόσα χάθηκαν εκείνη τη μοιραία νύχτα στην ομίχλη του Αιγαίου, πέραν των τριών ηρώων;
Και να προσθέσουμε απλά, ότι τα υπόλοιπαδιευθετήθηκαν στη συνάντηση Σημίτη – Κλίντον στο Λευκό Οίκο, στις 9 Απρίλη και μάλιστα με τρόπο που για πρώτη φορά έφερνε στο προσκήνιο και το άλλο μοιραίο όνομα «Γιώργος Παπανδρέου»…
Και η Ιστορία πήρε το δρόμο της…
Γι’ αυτά εν καιρώ…  

Η εκδικητική φύση της πραγματικότητας – Το κουτί της Πανδώρας | Νέα – άποψη – ρεπορτάζ – ειδήσεις


Η εκδικητική φύση της πραγματικότητας

Του Χρήστου Γιαννίμπα
Το να αποδέχεσαι παραδεδεγμένες απόψεις είναι εύκολο. Το να πιστεύεις ή έστω να προτιμάς περισσότερο αυτό που βολεύει τους πολλούς ή και όλους, δεν θέλει ιδιαίτερες ικανότητες ούτε και κοστίζει τίποτα. Αυτές οι παραδεδεγμένες απόψεις και τα πιστεύω δεν πέφτουν βέβαια από τον ουρανό. Τα οικονομικά κέντρα εξουσίας ξοδεύουν χρήμα και χρόνο για να καλλιεργήσουν τις δικές τους αλήθειες. Επενδύουν σε ανθρώπους των ΜΜΕ, της πολιτικής και κοινωνικής ζωής προκειμένου να τις καταστήσουν παραδεδεγμένες. Έτσι: «Αυτό που επικρατεί στην πραγματική ζωή δεν είναι η πραγματικότητα αλλά η τρέχουσα μόδα και το χρηματικό συμφέρον».[1] Η φύση όμως της πραγματικότητας είναι εκδικητική. Αργά ή γρήγορα φτάνει η στιγμή που η πραγματικότητα εκδικείται την κοινωνία που την αγνόησε. Όχι όμως με δίκαιο τρόπο. Δεν εκδικείται αυτούς που την αγνόησαν και χαρίζεται σ’ αυτούς που δεν το έκαναν. Το «μάρμαρο» της διαστρέβλωσης της πραγματικότητας το πληρώνουν, λιγότεροι ή περισσότεροι και λιγότερο ή περισσότερο και οι μεν και οι δε. Όχι όμως όλοι, ενώ στο απυρόβλητο μένουν τα οικονομικά κέντρα εξουσίας. Αυτά αρχίζουν να καλλιεργούν ξανά τις δικές τους αλήθειες (με προσαρμογές στα νέα δεδομένα). Με τους ίδιους ανθρώπους στους ίδιους ρόλους ή και με προσθήκες νέων προθύμων[2] να υπηρετήσουν τις αλήθειες τους, προκειμένου αυτές να γίνουν και πάλι παραδεδεγμένες. Κοντολογίς χτίζουν μια νέα «πραγματικότητα» που ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.
Υπάρχουν δεκάδες λόγοι που οι άνθρωποι, συνειδητά ή όχι, αποστρέφουν το πρόσωπο από την πραγματικότητα. Ο κυριότερος είναι πως δεν την αντιλαμβάνονται όλοι με τον ίδιο τρόπο. Κάτι φυσικό αφού οι άνθρωποι δεν είναι «προϊόντα» εργαστηρίου όπου τα ίδια δεδομένα παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα. Ακόμα όμως κι αν η πραγματικότητα (σε ένα ευρύτερο πλαίσιο) γίνεται αντιληπτή από την πλειονότητα, με λογικά ή διαισθητικά κριτήρια, πάλι υπάρχουν δεκάδες λόγοι που κάποιοι αποστρέφουν το πρόσωπο απ’ αυτήν. Πχ όλοι αντιλαμβάνονται πως μια κρίση δεν είναι κάτι καλό. Θέλουν όμως να πιστεύουν πως το κακό αφορά τους άλλους και πως δεν θα κτυπήσει ποτέ τη δική τους πόρτα. (Δεν μιλώ για το κακό ως ένα τυχαίο συμβάν, πχ ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, μια αρρώστια κλπ). Πάρτε για παράδειγμα τους δημόσιους υπαλλήλους. Για πάρα πολλά χρόνια έζησαν σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.[3] Κάποιοι «φίλησαν κατουρημένες ποδιές» για να ενταχθούν σ’ αυτό. Το πιθανότερο είναι πως οι περισσότεροι ΔΥ, ούτε καν διανοήθηκαν πως το κακό θα κτυπούσε και τη δική τους πόρτα. Πως θα τους έπεφτε ο ουρανός στο κεφάλι ανατρέποντας τα σχέδια της ζωής τους. Σήμερα υπάρχουν αυτοί που η κρίση δεν τους άγγιξε ή τους άγγιξε λίγο και οι πάρα πολλοί θιγμένοι. Αυτοί δεν βρίσκονται μόνο στις τάξεις των λιγότερο προνομιούχων στρωμάτων αλλά και στους προνομιούχους. Στα μεσαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. Κι όμως, ύστερα από 4 χρόνια κρίσης και 6 χρόνια ύφεσης, υπάρχουν πολλοί απ’ αυτούς (πιθανόν οι περισσότεροι), που εξακολουθούν να πιστεύουν πως μπόρα είναι θα περάσει. Ίσως όχι άδικα αφού μόνο τα τελευταία 50 χρόνια (από το 1960), σε ένα σύνολο 21 ανεπτυγμένων χωρών καταγράφτηκαν : 28 πιστωτικές κρίσεις, άλλες τόσες «φούσκες» που έσκασαν, 58 χρηματιστηριακές κρίσεις και 122 υφέσεις. Μόνο που η κρίση αυτή δεν είναι «μια από τα ίδια». Πρόκειται για μια δομική κρίση που τραντάζει τους δύο βασικούς πυλώνες του συστήματος. Από τη μια την κερδοφορία του βιομηχανικού/παραγωγικού κεφαλαίου (οικονομικός πυλώνας) και από την άλλη την κυριαρχία του (πολιτικός πυλώνας). Πρόκειται δηλαδή για μια κρίση που ακουμπά τον «σκληρό πυρήνα» των σχέσεων παραγωγής και αναπαραγωγής του συστήματος. Πολλοί όμως συνεχίζουν να πιστεύουν πως η πραγματικότητα είναι αυτή που τους περιγράφει ο Σαμαράς και οι «γλάστρες» του ή πως δεν τους αφορά. Το κακό δεν θα κτυπήσει τη δική τους πόρτα και οι ίδιοι θα τη «σκαπουλάρουν». Χωρίς να το αντιλαμβάνονται παίζουν ζάρια με την εκδικητική φύση της πραγματικότητας.
Η πραγματικότητα βέβαια δεν είναι  μια καλοσυνάτη κυρία που σου  κτυπά την πόρτα για να σου  συστηθεί και να σου αυτοπαρουσιαστεί. Όμως ζει ανάμεσά μας και κάνει αισθητή την παρουσία της σε πολλά επίπεδα και με πολλούς τρόπους. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί πως δεν την είδε δεν την άκουσε δεν την ξέρει. Αν τώρα αποστρέφει το πρόσωπο απ’ αυτήν για τους χ, ψ λόγους είναι άλλο ζήτημα. Όταν μάλιστα αυτό αφορά τους Σαμαρά, Βενιζέλο και λοιπούς γίνεται ΤΟ ζήτημα. Μήπως όλοι αυτοί δεν αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα της πλήρους καταπάτησης του Συντάγματος, της κατάλυσης του πολιτεύματος και της Δημοκρατίας; Δεν είδαν ούτε άκουσαν τους συνταγματολόγους που έχουν «ανεβεί στα κεραμίδια»; Το κείμενο της δανειακής σύμβασης δεν το διάβασαν; Κατά τον συνταγματολόγο και επίτιμο πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης Συνταγματικού Δικαίου κ. Γ. Κασιμάτη : «το χειρότερο κείμενο στην ιστορία της ανθρωπότητας που παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές νομιμότητας, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία της χώρας και τα δικαιώματα του λαού της». Φυσικά και είδαν και άκουσαν και διάβασαν. Ο Ντε Γκολ είχε πει πως: «Στην πολιτική είσαι αναγκασμένος να προδώσεις ή τη χώρα σου ή τους ψηφοφόρους σου. Εγώ προτιμώ το δεύτερο». Αυτοί επέλεξαν το πρώτο. Να γίνουν επίορκοι και ριψάσπιδες. Ίσως είναι της «σχολής» Ζαν Κλοντ Γιούνκερ : «Όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά αν το κάνουμε, δεν θα κερδίσουμε τις εκλογές στις χώρες μας». Για να μείνουμε στο ευρώ, μας είπαν. Αυτό είναι το αντάλλαγμα. Ούτε ο δικτάτορας Μεταξάς δεν αποτόλμησε αντάλλαγμα για ν’ αφήσει τους φασίστες να εγκατασταθούν στη χώρα καταλύοντας την ανεξαρτησία της. Ακόμα κι αυτό το ασήμαντο ανθρωπάκι στα τελεσίγραφα είπε ΟΧΙ στους ομογάλακτούς του φασίστες. Οι προσκυνημένοι, επίορκοι και ριψάσπιδες Σαμαράς, Βενιζέλος κλπ, είπαν ΝΑΙ στον αντίστοιχο «οικονομικό φασισμό». Παρότι είχαν στην φαρέτρα τους απείρως περισσότερα και ισχυρότερα διαπραγματευτικά όπλα. Κι αν ακόμα κάποιος δεχτεί τις αιτιάσεις τους για την παραμονή στο ευρώ (ανύπαρκτες αλλά έστω), είναι δυνατόν να θυσιάζουν την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας; Είναι σαν να μας λένε πως οι πατεράδες μας κι οι παππούδες μας που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα ήταν ηλίθιοι. Έπρεπε να δώσουν γη και ύδωρ στους φασίστες οπότε δεν θα πέθαιναν εκατοντάδες χιλιάδες και η χώρα δεν θα είχε καταστραφεί. Θα έρθει όμως η στιγμή που οι Σαμαροβενιζέλοι θα θυμηθούν τον Πλούταρχο: «Την προδοσία πολλοί αγάπησαν. Τους προδότες κανείς». Τότε ίσως δικαιωθεί και ο Aντόνιο Ταμπούκι που στο έργο του «Ο Τριστάνο πεθαίνει» αναρωτιέται : «Ξέρεις ποια είναι η πραγματική φύση της προδοσίας;» Για να απαντήσει: «Πως είναι προδότρα, προδίδει ακόμη και αυτόν που προδίδει, και δεν έχει όρια, όπως η σκιά του τοπίου».
Μήπως ο Σαμαράς κοιτιέται στον καθρέφτη του και βλέπει τον Αντενάουερ; Κάποιος να του θυμίσει πως στον Αντενάουερ οι σύμμαχοι έδωσαν σχέδιο Μάρσαλ που ανόρθωσε την κατεστραμμένη Γερμανία. Μια Γερμανία που έχασε έναν πόλεμο. Τον πλέον καταστροφικό για την ανθρωπότητα και που η ίδια προκάλεσε. Η Ελλάδα δεν προκάλεσε ούτε έχασε πόλεμο. Προδόθηκε και παραδόθηκε από τους Παπανδρέου, Βενιζέλο, Σαμαρά χωρίς να πάρει τίποτα. Μήπως γιατί μπέρδεψαν το PSA που είναι εξέταση για τον προστάτη, με το PSI που είναι «εξέταση» για τους προστάτες; Μήπως γιατί πρόκειται για ηλιθίους, όπως λχ λέει ο Βαρουφάκης για τον Παπακωνσταντίνου; Όχι βέβαια. Ηλιθιότητα είναι να πιστεύει κανείς πως πρόκειται για ηλιθιότητα. Συνειδητές επιλογές είναι από προσκυνημένους επίορκους. Αλλά κι αν ακόμα υποθέσουμε πως Σαμαράς και Βενιζέλος πιστεύουν σ’ αυτά που κάνουν, αυτό έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία; Για την κοινωνία δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι πιστεύουν Σαμαράς και Βενιζέλος για τους εαυτούς τους. Αν αυτοί έχουν ψευδαισθήσεις για τα αποτελέσματα της πολιτικής τους, αναιρούνται αυτά τα αποτελέσματα; Ή μήπως στα επιτελεία τους και πίσω απ’ αυτά δεν υπάρχουν άνθρωποι που συνειδητά προωθούν αυτές τις πολιτικές για την εξυπηρέτηση των δικών τους προσωπικών συμφερόντων; Τραπεζίτες, επιχειρηματίες, ΜΜΕ και δημοσιογράφοι όχι μόνο δεν έχουν αυταπάτες για το που οδηγούν τα μνημόνια αλλά κάνουν οτιδήποτε μπορούν για να υλοποιηθούν. Αυτοί δεν είναι που παρουσιάζουν τη δική τους επιβίωση, τάχα μου ως επιβίωση της χώρας;
Σήμερα η πραγματικότητα των μνημονίων είναι πως η γενιά των παιδιών μας δεν θα δει στον ήλιο μοίρα. Το μέλλον τους υποθηκεύτηκε μαζί με την πατρίδα και την ελευθερία να αποφασίζουν οι Έλληνες τα του οίκου τους. Η χώρα βρίσκεται υπό ξένη κατοχή. Γι’ αυτήν στην εποχή μας δεν χρειάζονται τανκς. Μόνο στις υπανάπτυκτες χώρες χρησιμοποιούν τανκς για να επιβάλλουν χούντα ή κατοχή. Μόλις μια χώρα περάσει ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών της δυνάμεων, δεν χρειάζονται τα τανκς. Άλλωστε χούντα ή κατοχή γίνεται με τανκς ή με μπανκς. Αν κάποιοι αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και αποστρέφουν το πρόσωπο απ’ αυτήν συντασσόμενοι με τους Σαμαροβενιζέλους, όχι μόνο η πραγματικότητα δεν αλλάζει αλλά και η εκδίκησή της θα είναι αμείλικτη. Εσύ όμως φίλε μου μην ανησυχείς. Είσαι απ’ αυτούς που θα τη σκαπουλάρουν. Τα ζάρια θα σου κάτσουν. Στις 28 Οκτώβρη θα καμαρώνεις τα παιδιά σου ή τα εγγόνια σου που θα παρελαύνουν τιμώντας αυτούς που έπεσαν υπερασπιζόμενοι την Εθνική Ανεξαρτησία μας. Εθνική Ανεξαρτησία είπα; Συγνώμη. Εννοούσα το SUV σου, την τηλεόρασή σου, τον καναπέ σου, … και μην ξεχάσω τα ευρώ σου.
«Όταν ο Μπρεχτ διωγμένος από τη χιτλερική Γερμανία κατέφυγε στο Σβέντμποργκ της Δανίας, στην είσοδο του αγροτόσπιτου που έμενε κρέμασε μια ταμπέλα που έλεγε «Η αλήθεια είναι συγκεκριμένη» και στο δωμάτιό του μια ζωγραφιά με το κεφάλι ενός γαϊδάρου και τη φράση «Πρέπει να το καταλαβαίνω κι εγώ». Ποιος πολιτικός μας θα ενστερνισθεί αυτές τις αρχές; Ποιος λοιπόν απ’ αυτούς (τους λίγους) που κατανοούν τα προβλήματα της χώρας μας θα αναλάβει, όχι μόνο να τα εξηγήσει και να τα κουβεντιάσει με τους Έλληνες, αλλά να δώσει μια άλλη στρατηγική που θα υλοποιήσει μαζί με το λαό και όχι ενάντιά του; Ειδικά σήμερα που οι οικονομικές ανισότητες (και λόγω της παγκοσμιοποίησης) οξύνονται και βαθαίνουν όλο και περισσότερο. Οι ασκούμενες πολιτικές δεν είναι παρά μηχανισμός πίεσης των εισοδημάτων της εργασίας. Δεν είναι παρά μέθοδοι μεταφοράς εισοδήματος από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας προς τα ανώτερα. Θα αρκούσε ίσως η made in USA προτροπή της Παγκόσμιας Τράπεζας που ούτε λίγο ούτε πολύ κατατάσσει στις εχθρικές αγορές, για την προσέλκυση επενδύσεων, όσες (άκουσον άκουσον) προειδοποιούν τους εργαζόμενους για τις απολύσεις που θα κάνουν, έχουν ελάχιστα όρια εργατικών αμοιβών ή υποχρεωτικό χρόνο εργασίας και άλλα τέτοια «απαράδεκτα εργασιακά αγαθά». Σήμερα έχουμε από τη μια κάποιες εταιρείες να πραγματοποιούν αλματώδη κέρδη, με πρωταθλήτριες τις HUDABANK (που αποτυπώνεται και στις τιμές των μετοχών τους) και από την άλλημια όλο και μεγαλύτερη καταστροφή του κοινωνικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής. Οι χρηματιστηριακές αποδόσεις υπερισχύουν εκείνων της εργασίας και της παραγωγικής ικανότητας. Τα χρηματιστικά κεφάλαια προκειμένου να αυξήσουν τα οικονομικά τους οφέλη δεν έχουν τον παραμικρό ενδοιασμό να καταστρέψουν όχι μόνο θέσεις εργασίας αλλά και ολόκληρους παραγωγικούς κλάδους. Μ’ όλα αυτά όμως, όσο η κρίση αργεί τόσο ποιο αναπόφευκτη γίνεται». Αυτά έγραφα σε βιβλίο μου το 2005. Σήμερα, επτά χρόνια μετά, στο ερώτημα που έθετα «Ποιος πολιτικός μας ….» ξέρουμε την απάντηση. Ο Σαμαράς συν Βενιζέλο και ολίγη από Κουβέλη !! Στα άλλα που επεσήμαινα στο παραπάνω απόσπασμα, ναι το ομολογώ. «Έπεσα έξω». «Δεν είδα» την πραγματικότητα κι αυτή με εκδικήθηκε. Μαζί με μένα κι άλλους. Πολλούς. Ευτυχώς φίλε μου εσύ έφερες καλή ζαριά. Όσο για μένα, τουλάχιστον μου έμειναν κάποιοι δίσκοι. Έτσι κι αλλιώς τα οκτώ ενεχυροδανειστήρια της γειτονιάς μου δεν τους αγοράζουν. Από βέρες και πάνω, μου λένε. Βάζω το δίσκο στο πικάπ να παίζει και σιγοτραγουδάω με το Γιάννη Κούτρα [4].
Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους, και πάλι
Άννα μην κλαις
θα γυρέψουμε βερεσέ απ” τον μπακάλη.
Μιλάνε για του έθνους, ξανά, την τιμή
Άννα μην κλαις
στο ντουλάπι δεν έχει ψίχα ψωμί
Μιλάνε για νίκες που το μέλλον θα φέρει
Άννα μην κλαις
Εμένα δε με βάζουν στο χέρι.
Χρήστος Γιαννίμπας
yanibas@on.gr
[1] J. K. Galbraith «Τα οικονομικά της αθώας απάτης».
[2] Ακούσαμε εκατοντάδες φορές  τον Κουβέλη να μας εξηγεί  γιατί στηρίζει Σαμαρά και  Μνημόνια. Θα δεήσει επιτέλους να μας εξηγήσει και το αντίστροφο; Γιατί Σαμαράς, Βενιζέλος και κυρίως η παρασιτική οικονομική ελίτ, αποδέχτηκαν την συνδρομή του και την ευγενική χορηγία του; Γιατί όλοι αυτοί συμπεριέλαβαν μια αριστερή δύναμη στους κόλπους τους; Η μήπως πλέον δεν λέγεται ή δεν είναι ΔΗΜ.ΑΡ;
[3] Είναι ο λόγος που η συνδικαλιστική πυκνότητα στο δημόσιο ήταν και είναι η μεγαλύτερη από οποιονδήποτε άλλο χώρο. Αυτή η ασφάλεια ευνοεί την ανάπτυξη συνδικαλιστικής δράσης. Σε αυτήν την ασφάλεια προσθέστε και το γεγονός πως ο μεγάλος αριθμός τους, δημιουργεί την ψυχολογική βάση μιας δύναμης και την επίγνωση πως μια απεργία τους κυριολεκτικά παραλύει το κράτος. Αυτά εξηγούν, γιατί το κίνημα των υπαλλήλων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είχε πετύχει περισσότερα, στους γενικούς και ειδικούς στόχους του, σε σχέση με τους συναδέλφους τους του ιδιωτικού τομέα, με τους οποίους έχουν περισσότερα κοινά παρά διαφορές. Αλλά και γιατί οι απεργίες την τελευταία εικοσαετία στον δημόσιο τομέα, ήταν πάρα πολύ περισσότερες από αυτές που έγιναν στον ιδιωτικό τομέα. Κι ας είχαν στο δημόσιο τουλάχιστον 40% καλύτερες αμοιβές απ’ ότι στον ιδιωτικό τομέα (παραλείπω άλλα προνόμια).
[4] Μουσική: Θάνος Μικρούτσικος.. Στίχοι: Μπέρτολντ Μπρεχτ. Απόδοση: Μάριος Πλωρίτης

Polarcus> Με το νέο "Σισμίκ" οι Τούρκοι ρίχουν λάδι στο φωτιά του Αιγαίου! - Editor's choice - ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

Ξαφνικά η Τουρκία απέκτησε ένα νέο «Σισμίκ», ένα νέο ερευνητικό σκάφος, γεγονός που δείχνει ότι σχεδιάζει να ξεκινήσει άμεσα έρευνες στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο και να ανεβάσει την ένταση με την Ελλάδα και την Κύπρο.
Την αγορά του νέου πλοίου σεισμικών ερευνών ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Τανέρ Γιλντίζ.
Το μήκους 85 μέτρων πλοίο με την ονομασία «Polarcus Samur», το οποίο αγοράστηκε από νορβηγική εταιρία έναντι 130 εκατομμυρίων δολαρίων, θα μετονομαστεί σε «Βarbaros Hayrettin Paşa» και θα πραγματοποιεί τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες.
Το σκάφος ήδη βρίσκεται στα ναυπηγεία Τούζλα της Κωνσταντινούπολης και σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Τουρκικής Εταιρίας Ερευνών Πετρελαίου (TPAO) Αλι Ριζά Τοϊγκάρ, «το συγκεκριμένο πλοίο μπορεί να πραγματοποιεί έρευνες σε βάθος 6 χιλιομέτρων με τρισδιάστατη μορφή, διαθέτει μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και έχει ναυπηγηθεί μόλις το 2011. Είμαστε υπερήφανοι που το αποκτήσαμε». Ο ίδιος τόνισε πως το πλοίο θα βαφτεί στα ερυθρόλευκα χρώματα «όπως η τουρκική σημαία». Ο Τοϊγκάρ ανέφερε πως το «Barbaros Hayrettin Paşa» θα ξεκινήσει τις εργασίες σεισμικών ερευνών περίπου στις 20 Φεβρουαρίου από τη Μαύρη Θάλασσα.
Ο Τανέρ Γιλντίζ όμως ανακοίνωσε πως οι έρευνες αρχικά θα ξεκινήσουν μεν στη Μαύρη Θάλασσα, αργότερα όμως θα συνεχιστούν και στη Μεσόγειο. «Το συγκεκριμένο πλοίο έχει αποδείξει την αξία του σε διεθνές επίπεδο και σε δισδιάστατες και σε τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες», τόνισε ο τούρκος υπουργός Ενέργειας.
Η Τουρκία άλλαξε γρήγορα τα σχέδιά της και αυτό δεν προοιωνίζεται κάτι καλό.
Πριν από λίγους μήνες ανακοινώθηκε ότι η TPAO είχε ξεκινήσει διαγωνισμό ναυπήγησης πλοίου σεισμικών ερευνών από τουρκικά ναυπηγεία και είχε ήδη λάβει προσφορές για την κατασκευή του νέου υπερσύγχρονου σκάφους.
Ομως, η παραλαβή του προβλεπόταν ότι θα ολοκληρωθεί το 2015 κι αυτή η ημερομηνία φαίνεται πως θεωρήθηκε μακρινή για τους σχεδιασμούς της Αγκυρας.Tούρκοι αξιωματούχοι είχαν αναφέρει στην εφημερίδα «Zaman» πως «μετά τις έρευνες που ξεκίνησαν οι Ελληνοκύπριοι στη Μεσόγειο θεωρήθηκε άμεση ανάγκη η προμήθεια ενός σύγχρονου σκάφους θαλάσσιων ερευνών από την εταιρία TPAO».
Το γνωστό στη χώρα μας «Σισμίκ», το οποίο είχε σταλεί ανοιχτά της Κύπρου για να κάνει σεισμικές έρευνες, θεωρείται πεπαλαιωμένο σε σχέση με μηχανήματα μιας άλλης εποχής, απλά η Αγκυρα το χρησιμοποιούσε περισσότερο για συμβολικούς λόγους προκαλώντας κρίση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Με το νέο υπερσύγχρονο σκάφος που απέκτησε όμως φαίνεται πως θα αρχίσει σεισμικές έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο οπουδήποτε θέλει…
Η αγορά από την Τουρκία ερευνητικού σκάφους, αντί ναυπήγησης, δείχνει βιασύνη της γείτονος η οποία κατά τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων σχετίζεται και με τη συζήτηση περί ΑΟΖ στην Ελλάδα.
Η απόφαση της Αγκυρας να αποκτήσει νορβηγικό πλοίο σεισμικών ερευνών, με μεγάλες τεχνολογικές δυνατότητες, τρισδιάστατης απεικόνισης, προϊδεάζει για το επόμενο βήμα που θα είναι να προβεί σε προκλήσεις. Σε Αθήνα και Λευκωσία αναμένουν (το θεωρούν σχεδόν βέβαιο) ότι το πλοίο θα χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια ερευνών στην κυπριακή ΑΟΖ -και μάλιστα στα οικόπεδα για τα οποία η κυβέρνηση ήδη έχει προκηρύξει διαγωνισμούς και έχει προχωρήσει σε αναθέσεις-και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Στόχος, στη μεν κυπριακή ΑΟΖ να αμφισβητήσει εμπράκτως το δικαίωμα της Λευκωσίας να προχωρά σε διαγωνισμούς με ξένες εταιρίες για έρευνες και αξιοποίηση των κοιτασμάτων, στις δε ελληνκού ενδιαφέροντος θαλάσσιες περιοχές να προκαταλάβει τις κινήσεις της Αθήνας ενόψει πιθανής ανακήρυξης ΑΟΖ ή κατάθεσης συντεταγμένων στο ΟΗΕ για την υφαλοκρηπίδα.
Τυχόν κλιμάκωση των προκλήσεων από μέρους της Τουρκίας πάντως θα έρχεται σε αντίθεση με τη δρομολογημένη για τις 4-5 Μαρτίου σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας, δηλαδή της κοινής συνεδρίασης των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών.
Οι δηλώσεις Ερντογάν, εξάλλου, μετά τη συνάντηση με τον Αντώνη Σαμαρά στο Κατάρ, όπως και τα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, έχουν ήδη δημιουργήσει κλίμα το οποίο κάθε άλλο παρά σε διάθεση συνεννόησης παραπέμπει. Το επισήμανε και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.
Οτι η Αγκυρα δεν σκοπεύει να ρίξει τους τόνους φαίνεται και από άλλες κινήσεις και δηλώσεις. Σε συνέχεια της παρέμβασης Ερντογάν για τη μειονότητα στη Θράκη και το τζαμί στην Αθήνα, ήρθε μία ακόμα πρόκληση, αυτή τη φορά από το νέο υπουργό Υγείας της Τουρκίας Μεχμέτ Μουεζίνογλου, ο οποίος έχει καταγωγή από την Κομοτηνή, ήταν Έλληνας πολίτης και τώρα αποκαλεί όλους τους μουσουλμάνους της Θράκης «Τούρκους» και τονίζει πως η πατρίδα τους είναι η Τουρκία!
Από τον Ελεύθερο Τύπο 

Γιώργος Δελαστίκ> Για τον Ερντογάν πήγε στο Κατάρ ο Σαμαράς! - Editor's choice - ΚΟΥΡΔΙΣΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Κυβερνητικό παραμύθι για… «ξεκάρφωμα» αποδείχθηκαν τελικά οι επενδύσεις που δήθεν θα επεδίωκε ο πρωθυπουργός με το ταξίδι του στο Κατάρ! Ολο το «κόλπο» ήταν στημένο για να πραγματοποιηθεί η μυστικά στημένη και προετοιμασμένη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ένα περιβάλλον απολύτως αδιαπέραστο για τους δημοσιογράφους, όπου μόνο οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ γνωρίζουν επακριβώς το περιεχόμενο των όσων διημείφθησαν μεταξύ των δύο ανδρών – καλύτερα ίσως και από τους ίδιους!
Πέρα από τις ασήμαντες κοινοτοπίες που ανακοινώθηκε επισήμως ότι απασχόλησαν τον Ερντογάν και τον Σαμαρά και οι οποίες αποσκοπούν στο να θολώσουν τα νερά, ο στόχος της συνάντησης ήταν εντελώς διαφορετικός και πολύ σημαντικός: η υπονόμευση των ρωσικών σχεδίων για το φυσικό αέριο στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο φυσικά αυτό εξαρτάται από την Ελλάδα, κατ’ απαίτηση των ΗΠΑ! Η ποιοτική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι ότι η μεν Τουρκία ωφελείται και αναθαμίζεται από τα αμερικανικά σχέδια, η δε Ελλάδα κερδίζει λίγα πράγματα και ζημιώνεται πολύ περισσότερο.
Από ό,τι φαίνεται πάντως ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει καμιά αντίρρηση πλέον σε τέτοιες ρυθμίσεις, ακόμη κι αν αυτές συνεπάγονται μεγαλύτερη ενεργειακή πρόσδεση της Ελλάδας στον μεγαλύτερο εχθρό της, την Τουρκία. Αλλωστε η πατριδοκάπηλη ρητορική του Αντώνη Σαμαρά, πάνω στην οποία έχτισε την πολιτική του καριέρα, ανήκει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν από τότε που κάθισε στον πρωθυπουργικό θώκο. Επιστρέφοντας όμως στα γεγονότα, το θέμα της συζήτησης Ερντογάν – Σαμαρά ήταν η προώθηση της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου TAP, που υποστηρίζει με πάθος η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Πρόκειται για έναν αγωγό που θα μεταφέρει αέριο από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Τουρκίας, Ελλάδας, Αλβανίας και από εκεί υποθαλάσσια στην Ιταλία δια της Αδριατικής – εξ ου και το όνομα του αγωγού (TAP είναι στα αγγλικά τα αρχικά των λέξεων Trans-Adriatic Pipeline, Δι-αδριατικός Αγωγός). Στο αζερινό φυσικό αέριο έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες και η κατασκευή του αποσκοπεί φυσικά πρωτίστως στην αποκόμιση κερδών από τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, αλλά και στην υπονόμευση της κατασκευής του νότιου κλάδου του ρωσικού αγωγού φυσικού αερίου Νότιο Ρεύμα (South Stream), ο οποίος θα μετέφερε ρωσικό φυσικό αέριο μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδας στην Ιταλία με υποθαλάσσιο αγωγό από την Ηπειρο στο Μπρίντιζι. Αν όντως κατασκευαστεί ο TAP, δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να περάσει από την Ελλάδα ο ρωσικός αγωγός.
Οπως ανέφερε μάλιστα χθες στο ρεπορτάζ της η «Εφημερίδα των Συντακτών», λίγες ώρες πριν ξεκινήσει για το Κατάρ ο Αντώνης Σαμαράς, πραγματοποιήθηκε -και μάλιστα χωρίς να ανακοινωθεί!- σύσκεψη στην Αθήνα με τους εκπροσώπους της εταιρείας που διαχειρίζεται τα θέματα του TAP, με τη συμμετοχή εκ μέρους της κυβέρνησης του υπουργού Εξωτερικών Δ. Αβραμόπουλου και των υφυπουργών Ανάπτυξης και Ενέργειας Ν. Μηταράκη και Μ. Παπαγεωργίου.
Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πήγε στο Κατάρ για να προσφέρει γη και ύδωρ στους Αμερικανούς και να «πουλήσει» τους Ρώσους. Είναι εξαιρετικά ανήσυχος από το γεγονός ότι στα μάτια του Λευκού Οίκου αυτός και η κυβέρνησή του θεωρούνται -και δικαίως- τυφλό όργανο των Γερμανών, πράγμα που ωθεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να κάνει ανοίγματα προς τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό όμως δεν προοιωνίζεται τίποτα καλό για το πολιτικό μέλλον του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος προφανώς αποφάσισε, για να εξευμενίσει τους Αμερικανούς, να υπηρετήσει τα αμερικανικά συμφέροντα στον ενεργειακό τομέα, διαρρηγνύοντας αντικειμενικά τις σχέσεις του με τη Μόσχα. Ετσι βέβαια, αντιγράφει και σε αυτόν τον τομέα τον Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο παλιότερα κατακεραύνωνε.
Περιττό φυσικά να τονιστεί ότι η προώθηση του αγωγού TAP αμερικανικών συμφερόντων και η εγκατάλειψη του ρωσικού αγωγού Νότιο Ρεύμα θα έχουν αναπότρεπτα σοβαρές επιπτώσεις και στις επιλογές που θα κάνει ο Αντ. Σαμαράς ως προς το αν θα πουλήσει τις προς ιδιωτικοποίηση κρατικές εταιρείες ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ στους Ρώσους ή σε εταιρείες πίσω από τις οποίες κρύβονται αμερικανικά συμφέροντα. Αυτό θα φανεί πολύ σύντομα, αν και οι απαντήσεις που θα δοθούν από την κυβέρνηση Σαμαρά έχουν ήδη αρχίσει να προδιαγράφονται με αυτό το εξαιρετικής πολιτικής σημασίας ταξίδι του πρωθυπουργού της Ελλάδας στο Κατάρ – ιδίως για όσους γνωρίζουν τι είναι πραγματικά το Κατάρ!
ethnos.gr

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013

Ο Μ. Ιγνατίου στέλνει τον Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο!

Αποκαλύψεις - σοκ από τον γνωστό δημοσιογράφο
Ο Μιχάλης Ιγνατίου είναι από τους δημοσιογράφους που έχουν στο ενεργητικό τους σειρά αποκαλύψεων που ουδέποτε αμφισβητήθηκαν.
Ειδικά εκείνες που ήταν ενάντια στην τρέχουσα καθεστωτική προπαγάνδα.
Τα στοιχεία και οι περιγραφές του όμως...σε πρόσφατο άρθρο του στα «Επίκαιρα», δεν είναι απλώς μία απλή καταγραφή γεγονότων.
Είναι ένα βαρύτατο κατηγορώ που στέλνει τον Παπανδρέου απ' ευθείας στο ειδικό δικαστήριο.
"Ο Παπανδρέου, όχι μόνο μεθόδευσε την υπαγωγή της χώρας στο ΔΝΤ, αλλά η μεθόδευση έγινε με τρόπο ώστε να μην έχει η χώρα άλλη επιλογή..."!!!
Όταν αυτή η εκτίμηση γίνεται από έναν δημοσιογράφο με ευρυγνωσία στο διεθνές γίγνεσθαι και πρωτογενή ενημέρωση, οι όποιες αμφιβολίες διαλύονται.
Όπως διαλύθηκε και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο από τις ενέργειες του: "Είναι απόλυτα επιβεβαιωμένη η πληροφορία ότι ο κ. Παπανδρέου προετοίμασε το έδαφος παράδοσης της χώρας στο ΔΝΤ, και το πλέον σημαντικό είναι ότι ο ίδιος και ο στενός κύκλος των συνεργατών του αντιλήφθηκαν πολύ αργά –γύρω στο Μάρτιο του 2010– ότι, λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η προσφυγή στο Ταμείο ήταν σχεδόν απαγορευτική".
Για να καταλάβετε το μέγεθος της μεθόδευσης, αξίζει να παραθέσουμε τα λεγόμενα του Στρος Καν, που αποκάλυψε ότι το εγχείρημα ήταν ιδέα του Παπανδρέου ενώ ο ίδιος είχε αντιδράσει αφού "Οι Ευρωπαίοι δεν θα δεχόντουσαν ποτέ κάτι τέτοιο"!
"Σύμφωνα με τον κ. Στρος-Καν, όταν ο Ελληνας πρωθυπουργός του έθεσε πριν από 14 μήνες την ιδέα προσφυγής στο ΔΝΤ, εκείνος απάντησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα δεχτούν σε καμία περίπτωση τη μονομερή παρέμβαση του Ταμείου σε μία χώρα της Ευρωζώνης. Η εκτίμηση του Γάλλου πολιτικού επιβεβαιώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της 11ης Δεκεμβρίου 2009, όταν ο κ. Παπανδρέου έθεσε το θέμα στους ομολόγους του, για να εισπράξει την κατηγορηματική τους άρνηση. Αντ' αυτού, του ζήτησαν διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών!" (Της Κατερίνας Σώκου από την Καθημερινή)
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο - κατηγορητήριο του Μιχάλη Ιγνατίου

Βαριές ευθύνες Παπανδρέου
Ο «πόλεμος» ανακοινώσεων, που ξέσπασε μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου και του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου, είναι αποκαλυπτικός των διεργασιών που ξεκίνησαν μία εβδομάδα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, τον Οκτώβριο του 2009, και κατέληξαν στην προσφυγή της Ελλάδας στο σκληρό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που οδήγησε σε εξαθλίωση τον ελληνικό λαό.
Οι καταγγελίες του κ. Λοβέρδου, τις οποίες μοιράζονται και άνθρωποι που είχαν γνώση των αποφάσεων του τότε πρωθυπουργού, επιβεβαιώνουν όσα γνωρίζαμε μερικοί εξ ημών, που είχαμε την τύχη να βρισκόμαστε στην Ουάσιγκτον τις ημέρες και τους μήνες που προηγήθηκαν της προσφυγής.
Είναι απόλυτα επιβεβαιωμένη η πληροφορία ότι ο κ. Παπανδρέου προετοίμασε το έδαφος παράδοσης της χώρας στο ΔΝΤ, και το πλέον σημαντικό είναι ότι ο ίδιος και ο στενός κύκλος των συνεργατών του αντιλήφθηκαν πολύ αργά –γύρω στο Μάρτιο του 2010– ότι, λόγω της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, η προσφυγή στο Ταμείο ήταν σχεδόν απαγορευτική.
Επομένως, όσοι ομιλούν και ισχυρίζονται ότι οι Ευρωπαίοι, και ειδικά οι Γερμανοί, ήταν αυτοί που εξανάγκασαν τον πρώην πρωθυπουργό να αναζητήσει βοήθεια από τον Ντομινίκ Στρος-Καν ρίχνουν στάχτη στα μάτια των ανύποπτων πολιτών για να μην καταγράψω κάτι χειρότερο: ότι «βιάζουν» την αλήθεια.
Άλλωστε, ο κ. Παπανδρέου δεν έκρυψε ότι οδήγησε επί τούτου τη χώρα στο Ταμείο. Στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: «Την ώρα, λοιπόν, που η πολιτική μας δικαιώνεται πλέον και από τους τότε πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Λοβέρδος "θυμήθηκε" σήμερα να αποποιηθεί τον αγώνα μας. Αγώνα στον οποίο συμμετείχε ο ίδιος ως υπουργός με όλες του τις δυνάμεις».
Και, βεβαίως, ο «αγώνας» στον οποίο αναφέρεται είναι η μεθοδευμένη και βάση σχεδίου πορεία προς το μηχανισμό.
Ο λόγος για τον οποίο επιτίθεται στον πρώην υπουργό του είναι στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να «ενοχοποιήσει» όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα τα στελέχη του κόμματος. Κι ας μην κρυβόμαστε πίσω απ' το δάχτυλό μας.
Ποιος υπουργός και ποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ θα τολμούσε να αντισταθεί στον κ. Παπανδρέου, ο οποίος είχε εκλεγεί από το 44% του ελληνικού λαού, με στόχο –όπως υποσχόταν προεκλογικά– να αλλάξει τα πάντα;
Δυστυχώς, ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να αλλάξει τα πάντα μέσω ξένων μηχανισμών και δανειστών, επειδή ΔΕΝ τόλμησε να αναλάβει το πολιτικό κόστος και να κάνει τις αλλαγές που του ζητούσαν οι Ευρωπαίοι.
Όσο και να προκαλεί εντύπωση στον αναγνώστη, αμέσως μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2009, η ΕΕ αλλά και το ΔΝΤ προειδοποίησαν την ελληνική κυβέρνηση ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, διότι η ελληνική οικονομία είχε πάρει «ασταμάτητο κατήφορο».
Είναι προκλητική η θέση του κ. Παπανδρέου ότι η προσφυγή στο Ταμείο έσωσε την Ελλάδα, διότι η αλήθεια είναι άλλη: Έσυρε τη χώρα ξυπόλητη στ' αγκάθια, διότι έχασε οχτώ μήνες να αναζητεί τρόπους και μεθόδους για να τη «δέσει» στο μηχανισμό, αντί στο διάστημα αυτό να πάρει μέτρα, τα οποία θα ήταν πολύ πιο ανώδυνα απ' αυτά που επέβαλαν οι δανειστές.
Και δεν ισχύει ούτε στο ένα εκατοστό αυτό που αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Παπανδρέου, ότι, δηλαδή, «ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο, πρωτοστατούντος του πρωθυπουργού, θέλησε, όλοι θελήσαμε, να αποφύγουμε την ένταξή μας στο μηχανισμό στήριξης.
Και αγωνιστήκαμε σκληρά γι' αυτό. Όμως, αυτή η απόφαση [Σ.Σ.: εννοεί το μηχανισμό] αποτέλεσε την καλύτερη επιλογή, την πατριωτική επιλογή υπό τις κρατούσες τότε συνθήκες».
Η επιλογή στην οποία αναφέρεται ο κ. Παπανδρέου ήταν η αρχική απόφασή του.
Και η μεθόδευση έγινε με τρόπο ώστε να μην έχει η χώρα άλλη επιλογή...

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Σε απέλαση ιμάμηδων προχωρά η Γαλλία


Την πρόθεση της Γαλλίας να απελάσει "μέσα στις προσεχείς ημέρες" πολλούς ξένους ριζοσπάστες ιεροκήρυκες και ιμάμηδες, ανακοίνωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Μανουέλ Βαλς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.
"Πολλοί ξένοι ριζοσπάστες ιεροκήρυκες θα απελαθούν μέσα στις προσεχείς ημέρες", ανακοίνωσε ο Βαλς στη διάρκεια μιας διεθνούς διάσκεψης με θέμα τον αγώνα εναντίον των βίαιων εξτρεμισμών.
Το μέτρο αυτό εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο της πρόληψης της διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης και του αγώνα εναντίον του ριζοσπαστικού ισλαμισμού και του "παγκόσμιου τζιχαντισμού", δήλωσε ο υπουργός ("τζιχάντ" σημαίνει ιερός πόλεμος).
Ο Βαλς επέμεινε στην ανάγκη να αποφεύγονται οι ομογενοποιήσεις.
"Δεν συγχέω αυτό το ριζοσπαστικό ισλάμ με το ισλάμ της Γαλλίας, αλλά υπάρχει ένα θρησκευτικό περιβάλλον, υπάρχουν οργανώσεις που δηλώνουν σαλαφιστικές, οι οποίες βρίσκονται μέσα σ' ένα πολιτικό πλαίσιο, έχουν στόχο να μονοπωλήσουν τις ενώσεις, τις σχολικές διαδικασίες, να επέμβουν βαθιά στις συνειδήσεις ορισμένων οικογενειών", εξήγησε.
"Θα απελάσουμε όλους αυτούς τους ιμάμηδες, όλους αυτούς τους ξένους ιεροκήρυκες που καταφέρονται εναντίον της γυναίκας, κάνουν δηλώσεις αντίθετες προς τις αξίες μας, αναφέρονται στην ανάγκη να καταπολεμηθεί η Γαλλία", προειδοποίησε.
"Απ' αυτή την άποψη, πρέπει να είναι κανείς εξαιρετικά αυστηρός και θα είμαι", κατέληξε ο γάλλος υπουργός.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ:Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

Πυρηνική βόμβα Καμμένου! | Newsbomb.gr

Πυρηνική βόμβα Καμμένου! | Newsbomb.gr

ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ;;;;


   Δηλαδή πόσο έξυπνοι είναι οι μηχανισμοί σου, ρε Κράτος, που θέλουν να με βάλουν να πλακωθώ με τους φαρμακοποιούς επειδή μου ζητάνε να πληρώσω τα φάρμακά μου; Πλήρωσα ποτέ ασφαλιστικές εισφορές στο φαρμακοποιό;
Τίποτα δε μου χρωστάει εκείνος. Εσύ μου τα χρωστάς, Κράτος απατεώνα.
Πόσο έξυπνο είσαι, ρε Κράτος, που βάζεις τους μηχανισμούς σου να με πείσουν ότι «Κράτος είμαστε όλοι»; Εγώ είμαι πολίτης. Εσύ έχεις υποχρέωση να με υπηρετείς.
Εγώ σε πληρώνω χρόνια ολόκληρα. Κι εσύ με κλέβεις χρόνια ολόκληρα.
Αν είναι να μπει κάποιος φυλακή επειδή χρωστάει στον άλλον, είσαι εσύ κι όχι εγώ.
Δεν είσαι ανώνυμο κράτος. Έχεις το πρόσωπο του κάθε κόμματος που υποσχέθηκε να με υπηρετεί και το ονοματεπώνυμο του κάθε πρωθυπουργού.
Πόσο γαλαζοαίματο είσαι, ρε Κράτος καθώς όλοι όσοι μπερδεύονται με τα της διαχείρισής σου αποτελούν μια τεράστια οικογενειακή συγκέντρωση;
Ο Γιάννος Παπαντωνίου βάφτισε την κόρη του Στουρνάρα
Η σύζυγος του Παπαντωνίου, δεν έχει δηλώσει τα χρήματα που είχε καταθέσει σε υποκαταστήματα της HSBC στη Γενεύη, ύψους άνω των 2 εκατ. δολαρίων και τώρα «ελέγχεται». Από ποιους ελέγχεται; Από υπηρεσίες των οποίων o Στουρνάρας είναι πολιτικός προϊστάμενος. Θες να με τρελάνεις ρε Κράτος, και να πειστώ ότι μέσα σ' ένα τεράστιο σόι πολιτικο-επιχειρηματιών ελέγχεστε μεταξύ σας;
Για πόσο μάγκας περνιέσαι ρε Κράτος που αρνήθηκες να χρησιμοποιήσεις την έστω πειραγμένη λίστα Λαγκάρντ με το επιχείρημα ότι δεν προερχόταν από νόμιμη πηγή; Εδώ ρε Κράτος γελοίο έχεις δημιουργήσει τετραψήφιο αριθμό για να ρουφιανευόμαστε ανώνυμα οι πολίτες μεταξύ μας έστω και για «περίεργα πολυτελή βίο», κι όταν πέσει ανώνυμη ρουφιανιά, πας και κάνεις έλεγχο.
Αυτό είναι νόμιμο δηλαδή, αλλά η λίστα Λαγκάρντ που ήξερες ποιος σου την έδωσε, δεν είναι;
Πόσο απίστευτος καραγκιόζης είσαι ρε Κράτος που θες να με πείσεις ότι κυνηγάς τη φοροδιαφυγή, την ώρα που για ακόμη μια φορά τη νομιμοποιείς παρέχοντας μια ντουζίνα φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές;
Αυτό δεν είναι νόμιμη φοροδιαφυγή δηλαδή; 
Αλλά επειδή συνήθισες κάθε μέρα να δίνεις στη δημοσιότητα ονόματα συλληφθέντων για χρέη εκατομμυρίων στο Δημόσιο και θες να σου λέμε «μπράβο» και «ζήτω», για πες μας πόσα μάζεψες απ' όλους αυτούς; Για εκατοντάδες εκατομμύρια έκανες συλλήψεις. Γιατί δε μας λες πόσα πήρες; Μήπως επειδή δεν πήρες τίποτα;
Μήπως επειδή τους ήθελες μόνο για πυροτέχνημα;
Μήπως επειδή η νομοθεσία σου που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή, σ' έκανε να πάρεις μόνο τ' αρχίδια σου;
Πόσο κωλοκράτος είσαι ρε Κράτος που ενώ ομολογείς ότι δε μπορείς ή το πιθανότερο δε θες να ελέγξεις τα τέσσερα όλα κι όλα διυλιστήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα, έρχεσαι και φορτώνεις σ' εμένα την ποινή για λαθρεμπόριο καυσίμων;
Δεν πήρα φέτος πετρέλαιο. Κυκλοφορώ στο σπίτι με 5 μπλούζες, 2 παλτά και 3 σώβρακα από μέσα εξ αιτίας των ελέγχων που δε θες να κάνεις και ζητάς να σε σεβαστώ;
Πόσο ξεφτιλισμένο είσαι ρε Κράτος την ώρα που κάνεις τα πάντα για να ενισχύσεις τη φοροδιαφυγή σε κάθε κοινωνικό στρώμα;
Εμένα, Κράτος τρισάθλιο, αν έρθει η ιδιοκτήτρια και μου προτείνει να δηλώνω ότι πληρώνω μικρότερο ενοίκιο επειδή της έχεις αυξήσει το φόρο αλλά τον μείωσες σε όσους νοικιάζουν ολόκληρα κτίρια και παίρνουν ενοίκια εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, γιατί να της το αρνηθώ;
Ούτως ή άλλως Κράτος σάπιο, μου αφαίρεσες το δικαίωμα να δικαιολογώ το ενοίκιό μου στη φορολογική δήλωση, ενώ η ιδιοκτήτρια του σπιτιού θα μου κόψει 30 ευρώ που τα έχω ανάγκη. Αυτό γουστάρεις ανώμαλο Κράτος, να με κάνεις για 30 ευρώ τον μήνα συμμέτοχο στη φοροδιαφυγή κι ύστερα να βάζεις τον κάθε σκατοκουβά σου να δηλώνει ότι όλοι μαζί τα φάγαμε.
Κράτος, δεν τα πηγαίναμε ποτέ καλά εμείς οι δύο. 
Χαίρομαι που βλέπω όλο και περισσότερους να μην τα πηγαίνουν καλά μαζί σου. Νιώθω ωραία που βλέπω χτεσινούς νοικοκυραίους να σε σιχαίνονται και να σε βρίζουν. Κράτος, κάθε μέρα που ξυπνάω μου ζητάς λεφτά. 
Δε σε νοιάζει πού θα τα βρω, αλλά μου ζητάς λεφτά για να καλύψεις τις τρύπες που αφήνουν οι πολιτικοί και οι κολλητοί τους επιχειρηματίες.
Μου κόβεις κάθε φοροαπαλλαγή, αλλά διατηρείς όλες τις φοροαπαλλαγές στους βουλευτές. Κοροϊδεύεις ότι δε θα κόψεις τις φοροαπαλλαγές για τα παιδιά - λες και κάνεις χάρη - αλλά τα παίρνεις από το τέλος επιτηδεύματος και τα χαράτσια.
Κράτος ασυγκράτητης μαλακίας, μόνο δύο επιλογές μου αφήνεις. Ή να σαλτάρω ή να σε στείλω να γαμηθείς.
Σε πληροφορώ μετά λύπης σου ότι δεν έχω κανένα σκοπό να σαλτάρω.
Οπότε,
άντε και γαμήσου.

Το... cayennoχώρι της Ελλάδας

Το... cayennoχώρι της Ελλάδας
Δημοσιεύτηκε στις 14 Ιανουαρίου 2013 16:16

b15b4c720fa801c98185a701e4ae1ada LΔεν πίστευαν στα μάτια τους οι «ράμπο» του ΣΔΟΕ όταν έφτασαν στο χωριό Άρμα της Θήβας. Οι περισσότεροι κάτοικοί του κυκλοφορούσαν με πολυτελέστατα αυτοκίνητα, όπως Porche Cayenne και Ferrari.
Πως τα είχαν αποκτήσει; Όπως δείχνουν τα… στοιχεία του ΣΔΟΕ, κλέβοντας το κράτος. Συνολικά, ελέγχονται εννέα οικογένειες. Η οικογένεια του Χ.Τ. από το Άρμα Βοιωτίας φέρεται να καταχράστηκε 1 εκατομμύριο ευρώ από επιστροφή ΦΠΑ. Αυτό αναφέρεται σε πόρισμα του ΣΔΟΕ που επικαλείται δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα.
Άλλος αγρότης, ο Σ.Μ. κατηγορείται ότι παρουσίασε πλαστά τιμολόγια η καθαρή αξία των οποίων έφτανε τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μια άλλη αγρότισσα, η Μ.Κ. φέρεται να εξέδωσε πλαστά και εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 1,1 εκατ. ευρώ. Όλα ξεκίνησαν όταν οι Ράμπο του ΣΔΟΕ έπεσαν πάνω στην υπόθεση αγρότισσας που είχε στην κατοχή της 100 πλαστά τιμολόγια, ύψους 4,1 εκατ. ευρώ! Ή
ταν μια γυναίκα που υποτίθεται πως καλλιεργούσε κρεμμύδια και πατάτες. Αλλά ήταν απλά το πρόσωπο που είχαν βάλει οι υπόλοιποι μπροστά για να εισπράττει τις επιστροφές. Σύμφωνα με όσα δήλωσε κορυφαίο στέλεχος του ΣΔΟΕ στην εφημερίδα, στο χωριό Άρμα υπάρχουν οικογένειες που έχουν καταχραστεί από το ελληνικό δημόσιο περίπου 9-10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε κοντινό χωριό, υπάρχουν οικογένειες που η… λεία τους από τις επιστροφές ΦΠΑ φτάνει τα 5-6 εκατομμύρια. Επιπλέον, ελέγχονται 100 οικογένειες, αλλά για μικρότερα ποσά! Ελεγκτές του ΣΔΟΕ έφτασαν ως το Άρμα και εκεί είδαν να κυκλοφορούν στους δρόμους Porche Cayenne και Ferrari αλλά και θηριώδη τζιπ.
Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι οικογένειες που χωριού είχαν εκδώσει πλαστά τιμολόγια ύψους 170 εκατ. ευρώ και έτσι εξασφάλισαν περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ από επιστροφές. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, το σχέδιο της έκδοσης πλαστών τιμολογίων για αγοραπωλησίες αγροτικών προϊόντων συνέλαβε κάτοικος του χωριού. Και για να το υλοποιήσει χρειάστηκε και είχε τη βοήθεια λογιστών, εργαζομένων στους δήμους και τις νομαρχίες και φυσικά αγρότες… «μαϊμού» που εισέπρατταν τις επιστροφές ΦΠΑ για καλλιέργειες, χωρίς καν να έχουν χωράφια!
Σε όσους εμπλέκονται στην υπόθεση, το ΣΔΟΕ έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία, μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση. (newsbomb)