Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ‏ ; BINTEOὍταν εἶδα τὸ παρακάτω ταινιάκι χαμογέλασα.
Ὄχι διότι δὲν ἐμπεριέχει κάποιες ἀλήθειες, ἀλλὰ διότι δὲν ἔχει νόημα, νὰ προλογίζουμε αὐτὸν τὸν πόλεμο.

Κατ’ ἀρχὰς νὰ ξεκαθαρίσω κάτι.
Οἱ πιθανότητες νὰ συμβοῦν τὰ γεγονότα ὅπως περιγράφονται στὸ παρακάτω ταινιάκι εἶναι πάρα πολλές. Ἴσως ὄχι σὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειές του, ἀλλὰ σίγουρα πάρα πολλές.
Ὄχι διότι ὁ πλανήτης παλάβωσε, ἀλλὰ διότι τὸν πλανήτη τὸν κυβερνοῦν, ἐπιφανειακῶς τοὐλάχιστον, παρανοϊκοί.
Σαφῶς καὶ θέλουν τὸν ἀποπληθυσμό μας. Σαφῶς καὶ τὸ ἐπιδιώκουν μὲ ὅλα τὰ μέσα, εἶτε μὲ τὴν ἐξάπλωσιν ἀσθενειῶν, εἶτε μὲ φάρμακα ποὺ ὄχι μόνον δὲν θεραπεύουν, ἀλλὰ αὐξάνουν τὶς παθήσεις, εἶτε μὲ τὸν δηλητηριασμὸ τῆς τροφῆς, τοῦ ἀέρα μας καὶ τοῦ νεροῦ μας…
Μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο μᾶς ἐπιτίθενται. Αὐτό, εὐτυχῶς, ἄρχισε νὰ τὸ βλέπῃ καὶ ἡ …κουτσὴ Μαρία.
Τὸ ἐὰν ἡ …κουτσὴ Μαρία τὸ τοποθετῇ στὴν βάσι ποὺ πρέπει, ἤ ὄχι, εἶναι ἄλλο ζήτημα.
Βαλλόμεθα πανταχόθεν.
Φαινόμαστε, ἰδίως στὰ δικά μας μάτια, ἀδύναμοι νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ ἀποτινάξουμε τοὺς διαδοχικοὺς ζυγούς…
Ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι… Ἁπλῶς δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ μέγεθος τῶν δυνάμεών μας.Κρατῆστε λοιπὸν τὴν πληροφορία ποὺ μεταφέρει αὐτὸ τὸ ταινιάκι.
Εἴπαμε, δὲν ἔχουν σημασία οἱ ἐπὶ μέρους λεπτομέρειες, ἀλλὰ ὁ γενικότερος στόχος.
Ἴσως νὰ εἶναι σενάρια…
Ἴσως κι ὄχι ἐν τελῶς…
Πάντως, λογικὰ ἐὰν τὸ ἐξετάσουμε, σαφῶς κι ὅλα αὐτὰ ἔχουν βάσεις ἀληθείας.
Φιλονόη.
Σημειώσεις
Ἡ τουρκικὴ οἰκονομία φαίνεται νὰ ἀνθῇ, ἤ τοὐλάχιστον νὰ ἀντιμετωπίζῃ τὰ ὅποια προβλήματά της κάπως ὑγιῶς. Αὐτὸ ὅμως δὲν σημαίνει τίποτα. Ἔχει πολλὰ μέτωπα ἀνοικτά. Ἔχει μέτωπα μὲ τοὺς Κούρδους, μὲ τοὺς Ἁρμενίους, μὲ τοὺς Ῥώσσους… Τώρα τραβᾶ νὰ ἀνοίξῃ μὲ τὴν Συρία, μὲ τὸ Ἰράκ, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν Εὐρώπη. (Μόλις τώρα δέν ὁμολόγησαν πώς δέν θέλουν πλέον νά εἰσαχθοῦν στήν Εύρωπαϊκή Ἔνωσιν;)
Ἡ Ῥωσσία «φλερτάρει» μὲ τὴν Οὐκρανία ἐδῶ καὶ πάρα πολλὲς δεκαετίες. Κατάφερε νὰ τὴν κρατήσῃ δεμένη στὸ ἅρμα της, γιὰ ἑβδομήντα χρόνια, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει πὼς ἀναγνωρίζει στὴν Οὐκρανία δικαίωμα αὐτοδιαχειρίσεως. Ἄλλως τέ, οἱ Ἀμερικανοί, πρὸ κειμένου νὰ ἀσκοῦν ἔλεγχο στὴν Ῥωσσία, ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἁλώσει τὴν χώρα καὶ τὶς δομές της. Συνεπῶς ἡ Οὐκρανία παραμένει στόχος, διότι ὁ Ῥῶσσος, γιὰ νὰ ἀνοιχθῇ, πρέπει νὰ κλείσῃ, κατ’ αὐτὸν πάντα, «λογαριασμούς». Τοὐλάχιστον ἔντεκα ἐκατομμύρια (11.000.000) Οὐκρανοὶ ἔχουν δολοφονηθῇ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς σοβιετικῆς καταδυναστεύσεως. (Κατ’ ἄλλους περισσότεροι ἀπὸ δώδεκα ἐκατομμύρια… -12.000.000-) Σήμερα ἡ Οὐκρανία τυγχάνει στὴν σφαίρα ἐπιρροῆς τῶν ΗΠΑ.
Ἡ χερσόνησσος τοῦ Σουὲζ γιὰ τὴν ὥρα ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς Αἰγυπτίους, ἄν καὶ τὸ καθεστῶς «παίζει» διότι οὐσιαστικῶς μέσῳ τῆς χερσονήσσου ἐφοδιάζει ἡ Αἴγυπτος τοῦς Παλαιστινίους. Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὅλες οἱ προσπάθειες ἀποκλεισμοῦ τῶν Παλαιστινίων ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους δὲν ἐπιτυγχάνουν. Ἀλλὰ θεωρῶ δεδομένον πὼς θὰ παίξῃ κάποιον ῥόλο στὰ ἐπερχόμενα γεγονότα, διότι ἀπὸ τώρα ξεκίνησαν τὶς προπαρασκευὲς γιὰ τὸ «θεατράκι» τους.
Εἶχα τὴν ἐντύπωσιν πὼς τὸ θέατρον τοῦ τρίτου παγκοσμίου πολέμου θὰ παίξῃ κατὰ κύριον λόγο στὴν Μέση Ἀνατολή, μὲ δυνάμεις στρατιωτικὲς ὅμως ἀπὸ ὅλες σχεδὸν τὶς χῶρες τοῦ πλανήτου. Σὲ αὐτὸ τὸ ταινιάκι ὅμως τὸ θέατρον τοῦ πολέμου «μεταφέρεται» σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐδάφη. Ἐπίσης θέτουν τὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς τῶν ἐμπλοκῶν, βάσει τῶν παραπάνω σεναρίων. Δυσπιστῶ. Δὲν γνωρίζω τὸ πῶς, τὸ πότε, τὸ ποιός, ἀλλὰ κάτι μέσα μου μοῦ λέει πὼς θὰ ἐμπλακοῦμε καὶ μάλλιστα ἐντόνως.
Ἡ Κίνα ναί, παραμένει στόχος τῶν ΗΠΑ, τῆς Εὐρώπης καὶ γενικότερα τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡ Ἰαπωνία ἤδη προετοιμάζεται. Ἡ Αὐστραλία ἐπίσης. (Προσφάτως δέν ἀγόρασε δύο ὑποβρύχια;)
Ἡ Εὑρώπη ἐπίσης προετοιμάζεται, (ξύνει τὰ νύχια της γιὰ τὴν ἀκρίβεια) κλείνοντας τοὺς «λογαριασμούς» της, πρὸ κειμένου νὰ παραμένουν τὰ «χέρια της» ἐλεύθερα. (Ἄς θυμηθοῦμε τὶς πρόσφατες ἐπιθέσεις στὸ Μαλί, ἀπὸ τὴν Γαλλία καὶ τὴν Γερμανία. Ἤ τὴν ἀγορὰ ὑποβρυχίου ἐκ μέρους τῆς Ἰταλίας, τώρα, ἐν μέσῳ κατηφόρας πρὸς τὶς ἀγκάλες τοῦ ΔΝΤ!!!)
Ἡ ἐμπλοκὴ ὅλων τῶν χωρῶν θὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐπίπονος καὶ θὰ τραβήξῃ σὲ μάκρος πολλὲς διαδικασίες. Τὸ πῶς θὰ τελειώσῃ ὅλο αὐτό, δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει μόνον πὼς θὰ ἀλλάξῃ πάρα πολλὲς ἰσορροπίες.
Πάντως, κατὰ βάθος πιστεύω πὼς θὰ κερδίσῃ τὸν πρῶτο γύρο τὸ ΝΑΤΟ καὶ οἱ σύμμαχοί του. Τὰ ὑπόλοιπα θὰ τὰ ζήσουμε…
Βέβαια, γιὰ νὰ λέμε καὶ τὶς ἄλλες ἀλήθειες, τελικῶς αὐτὸ ποὺ θὰ ἐπικρατήσῃ δὲν εἶναι κάποιος ἀπὸ ὅλους αὐτούς, ἀλλὰ ὁ Ἕλλην… Ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἄλλο σενάριον, ἄλλης, μεγάλης …ἐπιστημονικῆς φαντασίας.

Γιὰ τὴν ὥρα ὀφείλουμε νὰ προετοιμαστοῦμε κατὰ τὸν καλλίτερον δυνατὸν τρόπο. Νὰ δομήσουμε μέρος τῆς αὐταρκείας μας. Ἤδη οἱ σάλπιγγες ἠχοῦν…. Κάποιοι τὶς ἀκοῦν. Ἀλλά πόσοι; 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου